Altamont Shorts
Altamont Davis Slim Chino Shorts
Size (28", 30", 31", 32", 33", 34", 36", 38") only